Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 505 113 921
biuro@businessdp.pl

SZKOLENIA – REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWO-HR-OWYCH

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych oraz warunki zawierania Umów. Nabywca usługi wyraża zgodę na ogólne warunki zamówień zawarte w Regulaminie.

2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest firma BUSINESS DEVELOPMENT PARTNER Dorota Lebek-Domogała z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600, ul. Sienkiewicza 49, NIP: 6452298018, REGON: 381438184, rachunek bankowy: 67 1140 2004 0000 3902 7817 0951, e-mail: biuro@businessdp.pl (dalej zwana Organizatorem).

 

§2 Definicje

1. Usługi Szkoleniowe/Szkolenia– ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia. Szkolenia są przeprowadzane w formie zdalnej i online.
Parametry usługi:
a. w ramach pakietu nr I Uczestnik otrzymuje poradnik w wersji elektronicznej
b. w ramach pakietu nr 2 Uczestnik otrzymuje poradnik w wersji elektronicznej oraz wsparcie konsultanta Business Development Partner w zakresie 5 godzin zegarowych (tj. jedna godzina poświęcona poznaniu profilu kompetencyjnego itp…). Istnieje możliwość rozłożenia konsultacji w czasie trzeba to rozpisać. 3 sesje szkoleniowe
c. jednorazowo szkolenia nie trwają dłużej niż 5 kolejno następujących po sobie dni szkoleniowych
d. po zakończonym szkoleniu konsultant Business Development Partner skontaktuje się z Uczestnikiem w celu weryfikacji poziomu satysfakcji.

2. Zamawiający- pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna która złożyła formularz zgłoszenia na Szkolenie/podpisała umowę.

3. Uczestnik- uczestniczący w szkoleniu: Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego będącego osobą prawną.

4. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych (Umowa) – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej.

 

§3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy

Warunkiem korzystania z usługi przez Zamawiającego i Uczestnika jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, telefon) podłączonego do Internetu. Możliwość rozmowy przez program Skype, Whatt’s up, Messenger.

 

§4 Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i płatności

1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.

2. Regulamin spełnia funkcję ogólnych warunków umowy, którą się zawiera poprzez wybór produktu scharakteryzowanego na stronie internetowej www.businessdp.pl i poprzez zaakceptowanie Regulaminu, aby transakcja doszła do skutku.

3. Nabywca usługi poprzez zaakceptowanie Regulaminu zapewnia, że zaznajomił się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

4. Organizatorowi za przeprowadzenie Szkolenia przysługuje wynagrodzenie w wysokości X PLN za pakiet nr I, Y PLN za pakiet nr II.

5. Cena Szkolenia jest wyrażona w PLN. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki. Nie, cena zawiera podatek VAT. Jeśli uczestnik potrzebuje fakturę, poinformuje o tym.

6. Wynagrodzenie za Szkolenie Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:

  • osoby fizyczne, przed Szkoleniem – płatność na wskazany numer konta,
  • osoby prawne, po Szkoleniu – na podstawie przesłanej faktury przelewowej.

Dane podane §1 pkt. 2 są danymi do faktury oraz przelewu bankowego.

 

§ 5 Zobowiązania Stron

1. Do obowiązków Organizatora należy:
a) przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkolenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia,
c) przygotowanie programu i harmonogramu Szkolenia,
d) dostarczenie każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

2. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:
a) uczestniczyć w Szkoleniu, stosując się do poleceń Organizatora i konsultantów,
b) zapłacić Organizatorowi za Usługę Szkoleniową cenę wskazaną w niniejszym Regulaminie,
c) Uczestnik będący osobą prawną w razie rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 1 lub w trakcie(słownie: jeden) pełny dzień Uczestnik zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej Całkowitemu Kosztowi Szkolenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora szkolenia informacji o zmianie terminu Szkolenia.

 

§ 6 Majątkowe Prawa Autorskie

1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 6 pkt 2.

2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.

3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając formularz zgłoszenia na Szkolenie/podpisując umowę Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Usługi Szkoleniowej.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.

 

§ 8 Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną(Konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: biuro@businessdp.pl. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji Usługi Szkoleniowej i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Usługę Szkoleniową o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec Konsumentów.

4. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług Szkoleniowych.

6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08 kwietnia 2020.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR ODSTĄPIENIA

Zainteresowany?
Zostaw kontakt
do siebie!